Za dodržování základních práv občanů České republiky zaručených Listinou základních práv a svobod a za obnovu principů demokratického právního státu.

My, níže podepsaní právníci, tímto deklarujeme a svým podpisem stvrzujeme, že:

 1. Vyzýváme současného i budoucího ministra zdravotnictví, a potažmo vládu České republiky, aby neprodleně ukončili praxi zásadního omezování základních práv a svobod formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jež jsou nadto opakovaně vydávána v rozporu se zákonem.

  Ministr zdravotnictví nemůže být jediným pánem nad základními právy a svobodami občanů České republiky. Všichni členové vlády ČR jsou povinni respektovat zákonná omezení a neporušovat je opakovaným vydáváním omezujících opatření, která pravidelně Nejvyšší správní soud označuje za nezákonná. Vládu ČR rovněž vyzýváme, aby před uvalením jakéhokoliv dalšího omezení byla nejdříve provedena analýza aktuální epidemiologické situace a skutečného dopadu dosud vydávaných opatření pro epidemiologickou situaci na území České republiky. Ruku v ruce s tím však musí být provedena důkladná analýza negativního dopadu opatření na fyzické, psychické i sociální zdraví občanů naší země a jejich ekonomické zátěže pro soukromý i veřejný sektor.

 2. Vyzýváme vládu ČR i poslance Poslanecké sněmovny k okamžitému ukončení nouzového stavu, jehož vyhlášení je v rozporu s právním řádem a který nemá pro řešení současné epidemiologické situace žádný přínos.

  Jsme přesvědčeni, že vyhlášení nouzového stavu na území celé České republiky usnesením vlády č. 1065 ze dne 25. 11. 2021 je nedůvodné a jím zavedená omezení nepřispívají k řešení současné epidemiologické situace, případně je jejich přínos vysoce pochybný. Vyhlášení nouzového stavu je dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, výjimečným institutem, jehož zavedení je možné pouze v případě naplnění podmínky bezprostředního ohrožení života a zdraví českých občanů. Dle našeho názoru není v době, kdy pandemie onemocnění covid-19 vyhlášená WHO trvá již více než 20 měsíců v žádném případě naplněna zákonná podmínka bezprostřednosti ohrožení klíčových hodnot chráněných tímto zákonem. Omezení práv vyhlášená výše specifikovaným usnesením vlády považujeme za zbytečná a nepřínosná z hlediska zákonem chráněného zájmu, a tedy i za nezákonná.

 3. Důrazně žádáme Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby ukončila stav pandemické pohotovosti a neprodlužovala účinnost zákona 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii (dále jen „pandemický zákon“), neboť se jedná o legislativní paskvil, odporující ústavnímu pořádku naší země, jenž nadto naprosto nedůvodně rozšiřuje možnost plošně omezovat základní ústavně zaručená práva a svobody občanů formou opatření obecné povahy. Ministrovi zdravotnictví uděluje zcela nepřiměřené kompetence, přičemž vylučuje jakoukoliv účinnou kontrolu jeho rozhodnutí ze strany moci zákonodárné i soudní.

  Jsme hluboce přesvědčeni, že je nejvyšší čas opustit jeden z nejostudnějších právních předpisů vydaných v historii samostatné České republiky. Pandemický zákon přinesl flagrantní narušení principu dělby moci a jeho přijetí znamenalo citelný zásah do samotných základů demokratického právního státu v naší zemi. Proto s nejvyšší naléhavostí žádáme vládu ČR, aby nenavrhovala prodloužení účinnosti tohoto právního předpisu, a Poslaneckou sněmovnu, aby případný návrh v tomto smyslu odmítla. Žádáme rovněž, aby Poslanecká sněmovna ukončila stav pandemické pohotovosti. Současně apelujeme na to, aby pandemický zákon nebyl nahrazen obdobným právním předpisem. Jakákoliv norma zakládající nepřiměřené pravomoci pro jednu jedinou osobu bez účinné možnosti, byť i dodatečné, revize ze strany zákonodárného orgánu, je nepřípustná. Současně požadujeme, aby byla zaručena možnost účinného soudního přezkumu jakéhokoliv zásahu výkonné moci do základních práv a svobod občanů naší země.

 4. Vyzýváme vládu ČR, aby s okamžitou platností zrušila veškerá účinná mimořádná i krizová opatření a šikanózní kontroly jejich dodržování, a to až do doby provedení důkladné analýzy přínosu těchto opatření pro vývoj epidemiologické situace na našem území a jejich negativních dopadů na životy, zdraví a ekonomickou situaci občanů České republiky (risk/benefit analýza).

  Na základě našich zkušeností, jakož i na základě konzultací s předními odborníky z mnoha různých odvětví, jsme přesvědčeni, že tzv. protiepidemická opatření přinášejí minimální či spíše žádný benefit ve vztahu k vývoji epidemiologické situace v ČR, přičemž škody na životech, zdraví, ekonomice, sociální, kulturní a vzdělávací sféře dopadající zejména na podnikatele a živnostníky a jejich zaměstnance lze již dnes označit za nedozírné. Jsme hluboce přesvědčeni, že čím dříve ukončíme jejich účinnost, tím méně negativních následků způsobíme.

 5. Vyzýváme vládu ČR, aby okamžitě zrušila veškerá opatření, omezující právo dětí a mladých lidí na vzdělání na všech úrovních vzdělávacího systému. Máme k dispozici řadu důkazů o tom, že omezení vztažená na děti (testování ve školách, omezení výuky, diskriminace neočkovaných dětí, nátlak na očkování apod.) mají mizivý či vůbec žádný vliv na současnou epidemiologickou situaci a neovlivní její vývoj, způsobují však zcela drastický dopad na fyzické, psychické i sociální zdraví nejbezbrannější části naší společnosti – našich dětí.

  Soudy opakovaně potvrzují, že tzv. karantény, jimiž krajské hygienické stanice zasahují do práv dětí a mladých lidí na vzdělání, jsou nařizovány nezákonně. Psychologové dlouhodobě varují před zásadními dopady restrikcí ve školách na zdraví dětí. Lékaři i data potvrzují, že dnes existující opatření mají buď žádný, nebo mizivý a sporný přínos pro řešení epidemiologické situace v ČR. Je povinností nejen právníků, ale i pedagogických pracovníků, rodičů i ostatní dospělých chránit zdraví našich dětí a jejich přístup ke vzdělání

 6. Důrazně protestujeme proti vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 u osob starších 60 let, osob vykonávajících vyhláškou specifikované profese, jakož i u mladých lidí, připravujících se na výkon určitých profesí. Vyzýváme budoucího ministra zdravotnictví, aby tuto vyhlášku zrušil.

  Vyhláška č. 466/2021, kterou se novelizuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, je zcela nepřijatelná z celé řady důvodů. Jeden z nich je procesní – vyhláška významně zasahující do základního práva na nedotknutelnost osoby byla přijata vládou v demisi, bez odůvodnění, bez připomínkového řízení. Dalšími důvody jsou zjevná nepřiměřenost a nedůvodnost uložení povinnosti vybraným osobám nechat se očkovat proti onemocnění covid-19. Tato povinnost je rozporu s účelem povinného očkování dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, neboť není naplněna podmínka, že toto očkování brání šíření nemoci. Vyhláška také nepočítá s vyšetřením imunity, přestože dle uvedeného zákona se očkování neprovede u osob imunních. Naopak vyhláška zavádí opakování dávek očkování dle souhrnu údajů o přípravku, tedy dle úvahy výrobce vakcíny, na kterého se fakticky přenáší rozhodování o rozsahu zásahu do fyzické integrity osob. Zároveň tento výrobce ani stát nenese plnou odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou očkováním proti covid-19. Žádáme budoucího ministra zdravotnictví, aby v souladu s opakovanými sliby jeho samotného i dalších představitelů nové vládní koalice o tom že očkování nebude povinné, tuto vyhlášku zrušil v plném rozsahu a aby povinné očkování proti nemoci covid-19 neinicioval ani v budoucnu vůči kterékoliv skupině osob.

 7. Vyzýváme současného i budoucího ministra zdravotnictví, a potažmo vládu ČR, aby neprodleně ukončili jakékoliv znevýhodňování a diskriminaci občanů, kteří nepodstoupili očkování proti covid-19, a aby se zdrželi všech forem nátlaku k podstoupení tohoto očkování, zejména v případech, kdy není jednoznačně prokázáno, že by očkování představovalo pro konkrétní skupinu lidí výrazně větší přínos než rizika (risk/benefit analýza). To se týká v první řadě zdravých dětí.

  Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně je možné provést zákrok v oblasti péče o zdraví pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Svobodné rozhodnutí je vyloučeno v případě stupňujícího se nátlaku v podobě masivního vyloučení ze společenského života a znevýhodnění lidí, kteří nepodstoupili očkování proti covid-19. Tento nátlak je navíc iracionální – neočkovaní lidé nejsou považováni za „bezinfekční“, i kdyby měli aktuální PCR test nebo dostatek protilátek. Na druhou řada předních odborníků upozorňuje na to, že očkování nepředstavuje bezinfekčnost a že zvýhodněním očkovaných bez nutnosti se testovat vláda vědomě šíří nákazu. Za zvlášť alarmující a v rozporu s nejlepším zájem dítěte považujeme nátlak na očkování zdravých dětí, přestože Ministerstvo zdravotnictví nezajistilo zpracování žádné analýzy, která by u těchto dětí prokazovala, že výhody očkování převažují nad jeho riziky.

13. prosince 2021

ÚVODNÍ SIGNATÁŘI

Mgr. Zuzana Candigliota
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kuba
Mgr. Barbora Lištiaková
Mgr. Vladimír Mrkvička
JUDr. Bc. Norbert Naxera
JUDr. Tomáš Nielsen
JUDr. Jindřich Rajchl
Mgr. Ondřej Svoboda
Mgr. Lenka Trkalová
JUDr. Petr Vacek
JUDr. Vladana Vališová LL.M.
Mgr. Libor Vondráček
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Podepsat deklaraci

Poznámka: podpis bude nutné potvrdit v doručeném mailu.

Podpisy (16411)

právníci (353)

Jméno město
Mgr. Petr Hruška Kladno
Mgr. Lenka Ingrova Veverská Bítýška
Mgr. Petra Bártová Praha
JUDr. Jakub Šauer Plzeň
Dagmar Duchoňová Brno
Mgr. Václav Čepelák Praha
Mgr. Dora Čepeláková Praha 10
Mgr. Iveta Cimrmanová Brno
Mgr. Bc. Kateřina Šteklová Karlovy Vary
Mgr. Hana Šolcová Pardubice
Mgr. Veronia Krejčí Volduchy
Mgr. Ivan Olšovec Opava
Mgr. Markéta Rájecká Frýdek-Místek
JUDr. Yvona Malířová Brno
Mgr. Stanislav Karlík Praha 2
Mgr. Libor Hlaváč Brno
JUDr. Renata Cónová Vrchlabí
Rudolf Černý Praha
JUDr. Pavel Houdek Houdek Zlín
Mgr. Kamil Polách Písek
Hana Brchanova Brchanova Moravský Krumlov
Mgr. Petra Procházková Plzeň
Mgr. Lenka Rampulová Brno
JUDr. Antonín Koch Znojmo 2
JUDr. Bohumír Pošvic Plzeň
Mgr.et Mgr. Kateřina Vítová Praha 5
Mgr. Anna Marie Valenová Hradec Králové
Mgr. Michal Kravec Kravec Přerov V-Dluhonice
Mgr. Eva Hnátková Brno
Mgr. Zuzana Profousová Praha 15
JUDr. Kateřina Dlouhá advokátkaPraha
ing. Václav Fiala LL.M.Vlašim
Mgr. Lenka Kořínková Přerov
JUDr Jan Szewczyk Praha
Mgr. et Mgr. Romana Hiklová Praha 2
Mgr. René Příhoda Ph.D.Hradec Králové
Mgr. Lucie Široká Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Judr. Lenka Westphalova Ph.D.Křelov
Mgr. Martin Pavelka Ostrava
Mgr. Petra Sochůrková Plzeň
Mgr. Adéla Nečasová Praha
Mgr. Anna Růžková Louny
JUDr. Bc. Patrik Matyášek Ph.D.Brno
Mgr. Kateřina Bílá Bílá České Budějovice
JUDr Sona Karasova Šimonovice
Mgr. Martina Veselská Brno
Mgr Jaromír Henyš Praha
Mgr Dana Cigánková Brno
Mgr. Bohumil Brychta Hradec Králové
JUDr. Radka Medková Praha
Mgr. Libuše Lang Fürth
Mgr. Šárka Zahrádková LL.B.Praha
Mgr. Bohumíra Dolanská Zlín
Mgr Lucie Kotoučová Plzeň
Mgr. Dušan Beránek Brno
Mgr. Ivana Sekeráková Brno
Mgr. Lucie Meškanová Praha
Mgr. Anežka Štveráková Praha
Mgr. Tomáš Koranda Blatnice
Mgr. David Buzek Český Těšín
JUDr. MUDr. Daniel Mališ Ph.D., LL.M.Praha
JUDr. Anna Trýznová Vrchlabí
Mgr.Bc. Tomáš Písařík Ústí nad Labem
Jiří Wallenfels Plzeň
Mgr. Petra Dalecká Zlín
Mgr. Eva Sochorová Praha
Mgr. Jan Škop Milovice
Mgr. Jiří Putna Brno
Mgr. Hana Reclíková Pardubice
Mgr. Andrea Štefanová Nový Jičín
Mgr. Táňa Drnková České Budějovice
Mgr. Lubos Slavik Praha
Mgr. Kateřina Galatíková Šlapanice
JUDr. Jaroslav Král CSc.Praha
JUDr. Bc. Kristýna Bernáthová Kraslice
JUDr. Lucie Gabányiová Karlovy Vary
JUDr. Ivo Kahánek Zbiroh
JUDr. Michal Srp Praha
Mgr. Petr Bouda Brno
Mgr. Martin Kolář Děčín
JUDr Olga Loulová Praha
Mgr. Marcela Blešova Ústí nad Labem
Mgr. Magdalena Chmelařová Chmelařová Zlobice
JUDr Jaromir Kadera Krhanice
JUDr. Jana Hrabacova Praha 4
Antonin Bernard Bernard Náchod
JUDr. Jaromír Kubis 74101, Nový Jičín
JUDr Zdeňka Bendová Žerotín
Mgr. Lenka Záhorková Zahorkova Kolín - Kolín II
JUDr Lenka Morávková Brno
Mgr. Richard Kupka Blansko
Pavel Neoral Zábřeh
Ing. Mgr. Linda Ivanová Olomouc
Mgr. Pavel Sedlacek Praha
Mgr. Pavla Jasná Praha
Mgr. Lenka Kroupová Strakonice
JUDr. Patrik Števík Bratislava
JUDr. Lucie Ševčíková Brno
Mgr. Karin FIAČANOVÁ Praha
Mgr. Alžběta Hrachovinová
JUDr.Ing Zuzana Kodriková Ph.D.Olomouc
Mgr,.Bc Blažena Kovářová Jirušková Praha
JUDr. David Cahel Topolná
Petr Hradecký Ústí nad Labem
Mgr Vladimír Ficenec Ivančice
Mgr. Tomáš Navrátil Brno
Mgr. Petr Saska Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Zdeněk Zůna Praha
Mgr. Miroslava Malaníková Praha
Mgr. Samuel Rauchfuss Praha
Richard Hořejší
JUDr. Vesela Ilona Praha
Mgr. Ing. Jan Valtr Praha
Mgr. Markéta Kellerová Brno
JUDr. Eva Bolková Ostrava
JUDr. Olga Horáková Praha
JUDr. Šárka Špeciánová Praha
Mgr. Lucie Vilímková LL.M.Brno
Mgr. Hana Šatankova Louny
Mgr. Bohdana Pištělková Vyškov
Mgr. Kateřina Hradičková Praha
Mgr. Michal Burček Praha
Mgr. Jindřich Jilek Roudnice nad Labem
Mgr. Kateřina Váchová Praha
Mgr. Adéla Mikelová Zlín
Mgr. et Bc. Zdeněk Fišer Prof.h.c. et Dr.h.c., mult. Drnovice
Martin Pavlenda Bratislava
Mgr. Kateřina Králíková DiS. Zlaté Hory
Mgr. Marian Rada Ústí nad Orlicí
Mgr. Martin Geržičák Olomouc
Mgr. MUDr. Jana Kollrossová Plzeň
Mgr. Richard Berka Dis.Klatovy
Mgr Barbora Kölblová Říčany u Prahy
JUDr. Vladimíra Bondarenková Praha
Mgr. Lucie Diasová Vejvodová Praha
Michal Nadenicek Rez
JUDr. Jiří Hrdina Ostrava
Mgr. Miloslav Jančík Zlin
JUDr. Agáta Lejnarová Horoušany Horoušánky
Mgr. Pavla Tradpeova Praha
JUDr. Pavel Marešovský Vladyčín
Mgr. Zuzana Burčková Hillová Praha
Mgr. Irena Kolárová Praha
JUDr. David Slípka Praha
Mgr. Radka Palíšková Kroměříž
JUDr. Petra Davidová Zlín
Mgr. Lenka Šebestová Jablonec nad Nisou
Miroslav Petrů Žirovnice
JUDr. Pavel Caban Ph.D.Praha
JUDr. Karla Malovcova Chlumská Praha

podporovatelé (16058)

Jméno město
Hana Jirušková Pardubice
MUDr. Michael Kucera Kučera Karlovy Vary
Karol Schneider Schneider Sastin Straze
Olga Buriánová Buriánová Slunečná
RNDr. Jaromir Ruzicka Liberec
Ing. Marie Morgensternová Most
Ing. Libuše Železová Červený Kostelec
Vlastimil Struska České Budějovice
Ing. Barbara Vyšatová Vyšatová Bohutín
Věra Čermáková Čermáková Znojmo 2
Ing. Jana Říhová Kralupy nad Vltavou
Bedřich Čermák Čermák Znojmo 2
Eva Fitzová Jeseník
Karel Kremser Ostrava -St.Bělá
Tomáš Cupl Praha
Ing. Petr Němeček Praha
Ivana Valihun DiSBenešov u Prahy
Jaroslav Jaklovský Jaklovský Staré Hodějovice
Dana Průšová Rakovník
Karel Janáč Valašské Klobouky
Markéta Holá Nezvěstice
PETR KŘIVANEC KŘIVANEC STRAKONICE
Eva Honusová Bohumín
Petr Michut Michut Šumperk 1
Bc. Ota Rezler Rezler Semily
Václav Cynybulk Ústí nad Labem
Alena Klimovičová Kařez
Ing. Jan Zámečník Zámečník Hodslavice
Nikola Menclová Lhota pod Radčem
Jiří Barek Praha
Radim Jašek Havířov
Josef Hlaván Čáslav
Ing. Miloslav KUBÍN KUBÍN Osice 110
Adéla Klapáková Klapáková Police nad Metují
Kateřina Housková Kladno
Vladimír Táborský Červený Kostelec
Jiří Benáček Znojmo
Jana Vinklerová Vinklerová Stará Boleslav
Jiřina Paganová Praha
Albert Šlouf DiSPrachatice
Bc. Michaela Neumanová Neumanová DiS.Unhošť
Magdalena Sloufova Prachatice
Oldřiška Grulichová Vyškov
Petr Prokop Zlín
Radka Kovaříková Kovaříková Tišnov
Mgr. Gabriela Kmečová Kralovice
Ing. Jindřiška Dodd Praha
Martin Žouželka Krnov
Eva Szabó Zlín
Ing. Lenka Švorcová Horní Jeleni
Ing Šárka Fridriksson Praha 84
Jan Buchal Liteň
JAN ALTMAN RABÍ
Ing. Jitka Hřebcová Černošice
Jana Mokrá, DiS. Hlučín
Petra Skuplíková Suché Lazce
Petra Pustková Kozlovice
Jana Čerklová Brno
Ing. Jakub Machuta Praha
Petr Neumann Pardubice
Ing Markéta Kohoutková Praha
jana bučková Bučková Mšeno
Irena Kropáčková Františkovy Lázně
Růžena Grygarová
Bc. Brigita Králová Králová Klatovy
pavel honus honus bohumín
Karel Novotný Praha 4
Mgr. Pavlína Vilímová Vilímová Praha 8
Linda Diener Praha
Judr Jarmila Frajerová Čáslav
Ing. Lubos Coufal Coufal Knyk
Ing. Soňa Jordánová Olomouc
Jan Matoušek Slavkov u Brna
Ing. Andrea Tydlačková Vsetín
Lenka Sajlerová Sajlerová Svitavy
Zdeňka Hanzelková Mgr.Štramberk
Martin Walter Walter Mutěnice
Jiří Melkus Kopelent Nová Hůrka
Renata Táborská Červený Kostelec
Ing. Martina Vojtěchová Praha
Milan Kafka Děčín
Miloš Rybenský Bělečko
René Pomahač České Budějovice
Pavel Nováček Ostrava
Pavel Srb Hospozín
Adéla Ficencová Havířov
Zdeněk Pantůček Vysoké Mýto
Michal Zbornik Praha 7
Jolana Matějková Matějková Světlá nad Sázavou
MILAN KOCÚR FRÝDEK-MÍSTEK
Danuše Cholastová Olomouc
Lenka Čermáková České Budějovice
Vladimir Sak Londyn
Naďa Svoboda Bystřice Nad Pernštejnem
Mgr. Marek Otevřel Ph. D.Brno
Tomáš Gabriel Bílek Třebeč 11, Borovany
MUDr. Pavel Kasal Kasal Most,Dukelská 1643/25
Jana Božoňová Ostrava
Ing. Ivan Otevřel Otevřel MBASněžné
arch. petr david david Pardubice
Marie Němcová Němcová Hodonín
Nikola Fridrichová Hajnice
Petr Matějček Praha
Bc. Jan Horák Králův Dvůr
Ludmila Černohorská Červený Kostelec
Oldřich Jungmann Sokolov
Pavel Šlegr Šlegr Ústí nad Labem 11
Kateřina Domesová Konarovská Ostrava - Radvanice
Ing. Vladimír Dobrík Plzeň
Ing. Jaromír Šinkyřík Havířov
Ivana Krupičková Česká Lípa
ing. Václav Skuplík Skuplík Suché Lazce
Ing. Jitka Krušinová Chotýčany
Alena Koudelková Chrudim
Ing Petra Kinčlová Kopidlno
Ing. Marcela Hajná Hajná Ostrava - Hrabůvka
Tomáš Both Both Závišice
Jiří Richter Kuřim
Věra Dobiášová Trojanovice -Frenštát pod Radhoštěm
Aleš Zedníček Frýdek-Místek
Ing. Luděk Špriňar Hradec Králové
Ing. Jana Poláčková
Martin Svoboda Rumburk
Hana Bulínová Kraslice
Ing. Luboš Růžek Kraslice
Pavell Mila Rapotín
Markéta Štaflová Štaflová Včelná
Ing. Jiří Šlajs Plzeň
Veronika Jelínková Zlín
Richard Siemko Ostrava
Michaela Brožková Karlovy Vary
Ing. Jan Bárta Fulnek
Jiří Jelínek Milevsko
Lubomír Šnajdr Plzeň
Jiří Dvořák Praha
Pavel Hloupý 53304 Sezemice
Luboš Trkovský Praha
Ing. František Frýbort Olomouc
Jiří ČERNÝ ČERNÝ Mariánské Lázně
Jan Süsser Süsser Lichkov
MUDr. Eva Doupovcová Ostrava
Miroslava Hyčková Cheb
Ing. Jaroslav Taks Pardubice
Silvie Brezna Kyjov
Miroslav Krucina Český Těšín
Ing. Kateřina Špačková Praha 8
Marie Filkova Ustí nad Orlicí
Vít Babák Tišnov
Ing. Jaroslav Skoumal Skoumal Lužice
Mgr. Lucie Hlaváčová Hlaváčová Olomouc